Natuurbeleid

De natuurlijke omgeving van Parklandschap Oranjewoud vormt een essentieel onderdeel van Oranjewoud Festival. Als festivalorganisatie zijn wij ons niet alleen bewust van de grote toegevoegde waarde van de natuur voor ons publiek en onze creatieve makers maar ook van de kwetsbaarheid ervan. Daar komt bij dat het festival plaatsvindt in een periode met veel broedende vogels.

Artistiek directeur Yoram Ish-Hurwitz: “Voor de concerten in de programmalijn Comfort is de natuur het decor. Deze concerten zou je ook in de concertzaal kunnen horen, zoals de zussen Katia & Marielle Labèque of het Sitkovetsky Trio, maar het Parklandschap geeft ze een extra dimensie. Ditzelfde geldt voor de concerten in Play, die de speelse en vrolijke kanten van klassieke muziek benadrukken. Voorbeelden daarvan zijn in 2022 The Erlkings of het nieuwe jazzvioolconcert dat Thomas Beijer voor Julia Philippens schreef in opdracht van Oranjewoud Festival en het Noord Nederlands Orkest.

Maar een aantal van de concerten in de programmalijn Expedition hebben een extra dimensie. Daarin laten we niet alleen zien wat er mogelijk is in de fantastische omgeving van Parklandschap Oranjewoud, maar wij proberen ook via bijvoorbeeld Zzzoem! en A Landscape That Is Us het verhaal van de kwetsbare natuur te vertellen.”

Onafhankelijk ecoloog

Deze programmaonderdelen komen dan ook tot stand in nauwe samenspraak met een onafhankelijke ecoloog: “Te gast zijn in de natuur van Parklandschap Oranjewoud betekent uiteraard veel meer dan je aan de regels en voorschriften houden. Respect voor de natuur en het landschap staan voor ons voorop. Daarom werken we al jaren samen met Staatsbosbeheer en met een ecoloog. Deze is onafhankelijk, rapporteert nauwgezet over een grote periode van het jaar en geeft op basis van zijn onderzoek precies aan wat wel of niet kan. Deze adviezen worden allemaal overgenomen door het festival en bovendien gedeeld met de gemeente en de provincie. Ook voor het komende festival is dat het geval. Niet alleen vanwege de ooievaars die in de Overtuin nestelen, maar ook vanwege vele andere vogel- en plantensoorten.”

Ecoloog Gerard Tamminga doet zijn onderzoeken volgens de geldende richtlijnen. De broedvogelmonitoring doet hij bijvoorbeeld volgens de handleiding van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Zijn bevindingen toetst hij aan de literatuur en deelt hij vervolgens met het hoofd productie van het festival. Die draagt zorg voor de te nemen maatregelen. Zo is dit jaar de muzikale speurtocht, onderdeel van de Rabo Kinderproeftuin, verplaats naar een ander deel van het terrein vanwege broedende vogels. En ook op andere plekken zijn maatregelen genomen om kwetsbare plekken extra af te schermen.

Tamminga bekijkt daarnaast ook de bomen en planten in het festivalgebied. Met name voor een aantal in Nederland of in Friesland zeldzame soorten planten is een zorgplicht en adviseert hij bepaalde plekken te mijden of af te zetten. En ook voor het monitoren van de vleermuizen in het festivalgebied wordt een officieel protocol gebruikt. De uitkomsten worden gelegd naast de bevindingen van andere jaren om ook langjarige conclusies te kunnen trekken en het festival op een verantwoorde manier te kunnen laten plaatsvinden.

Ecologische scans

Om te voorkomen dat de natuur wordt verstoord, wordt sinds editie 2016 jaarlijks een gedetailleerde scan uitgevoerd door een onafhankelijk ecologisch onderzoeksbureau. De bevindingen van deze inventarisaties vormen de kaders waarbinnen bepaalde activiteiten al dan niet kunnen plaatsvinden. De volledige achtereenvolgende rapporten zijn hieronder te raadplegen.

Ecologische begeleiding Oranjewoud Festival 2021
Resultaten Inventarisatie Oranjewoud Festival 2019
Resultaten Inventarisatie_Oranjewoud Festival 2017
Resultaten Inventarisatie Oranjewoud Festival 2016

Nader onderzoek

Een feitelijk (retrospectief) onderzoek naar de invloed van Oranjewoud Festival op de natuur in Oranjewoud staat op korte termijn gepland. De resultaten hiervan zullen de basis vormen van het toekomstige natuurbeleid van het festival.